Logowanie

Najczęściej zadawane pytania

SKĄD POCHODZI ENERGIA ELEKTRYCZNA SPRZEDAWANA PRZEZ TRMEW Obrót?

TRMEW Obrót kupuje energię elektryczną bezpośrednio od Wytwórców posiadających instalacje OZE. Okresowe różnice pomiędzy popytem a podażą zaspakajane są energią elektryczną pochodzącą z Towarowej Giełdy Energii lub z rynku bilansującego.

CZY MOGĘ KUPIĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z DOWOLNEGO ŹRÓDŁA OZE?

TRMEW Obrót umożliwia odbiorcom końcowym nabywanie energii elektrycznej pochodzącej z instalacji wiatrowych, fotowoltaicznych, biogazowni,
czy też elektrowni wodnych. Każdy taki zakup może być potwierdzony gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej z źródeł OZE.

CZY MOGĘ POSIADAĆ WŁASNE ŹRÓDŁO OZE I DOKUPIĆ LUB SPRZEDAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ?

TRMEW Obrót w ramach długoletnich umów sprzedaży może wybudować źródło energii bezpośrednio u odbiorcy końcowego i rozliczać różnice wynikające
z bieżącego bilansowania. Rozwiązanie takie jest dedykowane dla odbiorców przemysłowych, którzy mogą uzyskać istotne oszczędności kosztów zarówno energii elektrycznej jak również kosztów jej dystrybucji.

JAK WYGLĄDA PROCES ZMIANY SPRZEDAWCY?

Proces zmiany sprzedawcy przebiega w kilku następujących krokach:

  1. Podpisanie umowy sprzedaży z Trmew Obrót S.A.;
  2. Wypowiedzenie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z obecnym sprzedawcą;
    W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy konieczna może być modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego, która w zależności od grupy taryfowej dokonywana jest na koszt OSD (C1xx ,C2xx ) lub Klienta (Bxx);
  3. Zawarcie umowy dystrybucyjnej – w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy;
  4. Zgłoszenie umowy sprzedaży do właściwego OSD;
  5. Końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą;
  6. Rozpoczęcie fakturowania przez Trmew Obrót S.A.

KTO MOŻE ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ?

Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na postawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym.

ILE ZAPŁACĘ ZA ZMIANĘ SPRZEDAWCY?

Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna.

JAK CZĘSTO MOGĘ ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ?

Nie ma ograniczeń w liczbie dokonywanych zmian sprzedawcy energii elektrycznej. Częstość zmian ograniczona jest wyłącznie czasem trwania procedury zmiany sprzedawcy.

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, KTÓRA OFERTA JEST DLA MNIE NAJKORZYSTNIEJSZA?

Należy dokładnie przeanalizować ofertę dotychczasowego sprzedawcy i oferty innych sprzedawców, biorąc pod uwagę nie tylko proponowaną cenę, ale także inne warunki, takie jak na przykład opcje płatności (w tym termin płatności i sposób dokonywania płatności), okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia.

CZY MOGĘ WRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO SPRZEDAWCY?

Nie ma formalnych przeszkód dla powrotu do starego sprzedawcy. Jeśli będzie on zainteresowany podpisaniem z Tobą umowy, a Ty uznasz, że jego oferta jest dla Ciebie korzystna, możecie podpisać umowę sprzedaży.

Zawsze także masz możliwość powrotu do swojego pierwszego sprzedawcy prądu, tak zwanego sprzedawcy z urzędu. Jest on zobowiązany do podpisania
z Tobą umowy kompleksowej (zawierającej postanowienia umowy o świadczenie usług dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej), jeśli tylko wyrazisz taką chęć.

OD KIEDY ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ UMOWA Z NOWYM SPRZEDAWCĄ?

Nowa umowa powinna zacząć obowiązywać w dniu wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą, dzięki czemu zagwarantowana jest ciągłość sprzedaży.

CZY PROCEDURA JEST TAKA SAMA W CAŁEJ POLSCE?

Jednakowe procedury zmiany sprzedawcy obowiązują w całej Polsce.

CZY PO ZMIANIE SPRZEDAWCY BĘDĘ MUSIAŁ PŁACIĆ DWIE FAKTURY?

Tak, jeśli zawrzesz dwie odrębne umowy – na sprzedaż energii i na usługę dystrybucji.

Nigdy jednak nie płać dwa razy za to samo.

Chciałbym/ chciałabym, przesłać zapytanie cenowe ws. przygotowania oferty na sprzedaż energii elektrycznej. Z kim mogę nawiązać kontakt?

Wszelkie zapytania dot. sprzedaży instytucjonalnej prosimy kierować na adres przetargi@trmewobrot.pl

Chciałbym sprzedawać energię do Państwa spółki – czy muszę zgłosić ten fakt do OSD?

My przeprowadzamy całą procedurę w imieniu Klienta na podstawie pełnomocnictwa. Zgłaszamy do operatora zarówno przejęcie przez TRMEW Obrót S.A. roli podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe jak i zmianę sprzedawcy (energii na potrzeby własne instalacji).

Jak wygląda rozliczenie sprzedanej energii – czy przekazuję Państwu wolumen wyprodukowanej energii otrzymany od operatora?

Po przeprowadzeniu procedury zmiany odbiorcy/dostawcy energii otrzymujemy dane pomiarowe bezpośrednio od operatora na terenie, którego zlokalizowane jest źródło.

Sprzedaję energię w systemie aukcyjnym i składam wnioski o pokrycie Ujemnego salda do Zarządcy Rozliczeń S.A. Czy sprzedając energię do Państwa spółki mogę liczyć na wykonywanie tej czynności przez Państwa?

Oczywiście. Składamy wnioski do ZR S.A. w imieniu naszych wszystkich Klientów uczestniczących w systemie aukcyjnym.

Czy podpisując umowę z TRMEW Obrót na sprzedaż Praw Majątkowych muszę mieć podpisaną umowę z domem maklerskim?

Tak, aby móc sprzedawać prawa majątkowe Wytwórca musi posiadać kod RŚP oraz mieć podpisaną umowę z domem maklerskim. W celu realizacji umowy sprzedaży praw konieczne jest udzielenie nam pełnomocnictwa do rachunku, po to byśmy mogli w Państwa imieniu składać zlecenia sprzedaży PM
w wybranym domu maklerskim.

Co zrobić w sytuacji kiedy wniosek o wydanie świadectw pochodzenia został złożony w terminie, a prawa majątkowe od dłuższego czasu nie są przenoszone?

Należy skontaktować się z URE i potwierdzić wpłynięcie kompletu dokumentów we właściwym terminie. Jeśli nie wykazano nieprawidłowości w złożonej dokumentacji, przyznanie praw powinno nastąpić w okresie do 2 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego. Przyczyną nieprzeniesienia praw może być również debet na rachunku w domu maklerskim, dlatego TO jako pośrednik informuje Wytwórcę o debetach oraz, w razie potrzeby, pomaga w wyjaśnianiu spraw w URE.

Czy po dokonaniu sprzedaży elektrowni nadal obowiązuje mnie Umowa Sprzedaży Praw Majątkowych?

Zgodnie z zapisami Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych nowy właściciel elektrowni wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu, który zawarł z nami umowę.

Natomiast przeniesienie praw i obowiązków na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody TRMEW Obrót, a następnie sporządzenia porozumienia,
na mocy którego współpraca będzie kontynuowana.

Dokumenty

rozwiń mapę

56 466 04 22
Infolinia: pon. - pt. 8:00 - 16:00

E-mail:
biuro@trmewobrot.pl

Przejdź do
pełnego kontaktu

Newsletter

TRMEW Obrót S.A.

ul. Ludwika Rydygiera 8
01-793 Warszawa
NIP: 8762459238
REGON: 341470612

Numer KRS : 0000759658, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości 2.012.000 zł.